ขอขอบคุณโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ในโอกาศนี้ ผศ.ยุพดี สินมาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้ต้อนรับคณะทำงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยความอบอุ่น และสร้างความร่วมมือพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (liberty)

รูปภาพเพิ่มเติม

 

Leave a Comment