ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14
The 14th ECTI-Conference on Application Research and Development (14th# ECTI-CARD 2022)
หัวข้อ: “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”
วันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, จังหวัดลพบุรี
Deadline submission: 28 พฤศจิกายน 2564
Website :
หัวข้อในการประชุม :
1. การเกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรมเกษตร
2. เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา
3. การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานบบ้านอัตโนมัติ
4. การเรียนรู้การสอนทางไกล การ
ศึกษาบันเทิง คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
5. การกู้ภัย ระบบเตือนภัย และพยากรณ์
6. การสื่อสาร การสนุบสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย
7. การขนส่ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม
8. ธุรกิจธนาคาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม
9. ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ
10. มาตรวิทยา การวัดและการควบคุม
11. วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12. หัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
=========================
.
ติดต่อสอบถาม : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 086-4456138
E-mail: eticard2022@eticard.org

Leave a Comment