ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2565
*ส่งบทความได้ที่ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/journalindus/index
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 044514601 งานวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment