วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่สนิท ดุมนิล มารดาของ ดร.สุชาติ ดุมนิล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ณ บ้านเลขที่ 330 หมู่ 13 (สี่แยกบ้านหนองเต่า) ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

Leave a Comment