วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากสาขาวิชารัฐปศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาตร์

Leave a Comment