วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.
คณะครูจากโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ เข้าพบผู้บริหาร และคณาจารย์คณะฯ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดง ในงาน “2022 Kaohsiung lnternational lnvention and Design EXPO” (KIDE 2022) ณ เมืองเกาสง ประเทศใต้หวัน ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2565

Leave a Comment