24 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมตอนรับการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนจากอาจารย์คณะกรรมการประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

Leave a Comment