วันที่ 15 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และพัฒนาข้อเสนองานวิจัย ปี 2567
ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมช้างเผือก คณะครุศาสตร์ (อาคาร 41)

Leave a Comment