คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.กิตติเวช ขันติยวิชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ยุวรัตน์ เงินเย็น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รศ.ดร.ภิญญ์ฑิตา มุ่งการดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เข้าพบ คณบดี รองคณบดีฯ ผู้ช่วยคณบดีฯ ฝ่ายต่างๆ ประธานหลักสูตรและอาจารย์ในสาขาต่างๆที่เกี่ยงข้อง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานเชิงพัฒนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

Leave a Comment