วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุด
ขอขอบคุณ ผศ.อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

Leave a Comment