👏👏 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 😍😍 ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้บรรจุรับราชการครูทั้งสองท่าน 😍😍
1. นางสาวเปรมจิต เฉื่อยฉ่ำ รับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บรรจุวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
2. นายนายพิพัฒน์ บริบูรณ์ รับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรจุรร.บ้านวังหิน อ.แกลง จ.ระยอง

Leave a Comment