คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ..
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด, ผศ.ดร.อัษฎา วรรณกายนต์,
อ.ดร.สุชาติ ดุมนิล และ อ.ดร.อภิชัย ไพรสินธุ์
ที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร :
วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ (Journal of MCU Nakhondhat)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน 2565) Vol.9 No.11 (November 2022)
ในเรื่อง
1. การพัฒนาโรงเรือนเพาะเห็ดด้วยการผสมผสานเทคโนโลยี
2. การออกแบบฉลากสินค้า และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR CODE)
ในการสื่อสารข้อมูล และเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปหมูฝอยกรอบ
กรณีศึกษา ผู้ประกอบการขายอาหาร แม่ตุ๊ข้าวเหนียวสามสี
ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI 2 (วารสารกลุ่มที่ 2)

Leave a Comment