วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู่ชุมชนตามแนวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กิจกรรมที่ 1 เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนเพื่อลดรายจ่ายและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ระหว่างวันที่ 7-12 มีนาคม 2566 ณ พื้นที่ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
โดยมีนายสรพงษ์ ชายแก้ว นายอำเภอจอมพระ เป็นประธานในพิธีเปิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียง
ณ ศาลาประชาคม บ้านตาโสร ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
 
 
 
 
 

Leave a Comment