คณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 โดยมีหัวข้อ ดังนี้

CO2036 การคิดต้นทุนฐานกิจกรรมการปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีอินทรีย์ในท่อซีเมนต์สำหรับชุมชนเมือง
อรุณ อุ่นไธสง อรุโณทัย อุ่นไธสง เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน และวิทยา อินทร์สอน
CP2039 การพัฒนาชุดกลไกเพื่อควบคุมคุณสมบัติทางกายภาพของเม็ดยาสมุนไพร
ที่ผ่านการอัดขึ้นรูปเม็ด ด้วยเครื่องอัดเม็ดยาสมุนไพรแบบเพลาลูกเบี้ยวเยื้องศูนย์
ภาณุเมศวร์ สุขศรีศิริวัชร ชูชาติ พยอม และศุภชัย แก้วจันทร์
CP2108 สื่อการสอน วิชา จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เรื่อง กฎหมาย
คอมพิวเตอร์
ทรงศักดิ์ มีสิทธิ์1และพัชรินทร์ เพิ่มผล
CP2128 การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์เรื่อง เกมช้างทองคำ
อภินันทิชัย โจมสติ ชวกร ไชยแสนท้าว ภักดี สมานทอง และแสงเดือน ธรรมวัตร
CP2137 การปรับปรุงการทำงานในการทอพรมเช็ดเท้า ด้วยหลักการการยศาสตร์
ศุภวิช นิยมพันธุ์ และศุภวัชร นิยมพันธุ
CP2213 การประเมินศักยภาพชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในจังหวัดสุรินทร์
กนกกานต์ ลายสนธิ์ พงศ์ไกร วรรณตรง และนงนภัส สายแสง
CP2032 การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง การจำลองการทำงานอุปกรณ์ในระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
วิทวัส สุขชีพ และปฏิวัติ อาสาเสน


ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/yWDZ92qJxagg0v442

ไฟล์บทความ (Proceeding)

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment