คณาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี กับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด

ในการเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
.
ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Leave a Comment