วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ อาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ 2 ท่าน ได้แก่ ท่าน รศ.ธงชัย วงศ์เสนา และ ผศ.ดร.คนึง สายแก้ว ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ คณะครุศาสตร์

Leave a Comment