ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองสุรินทร์
ขอเข้าพบ นายวรพงศ์ เรืองโชติเสถียร รองนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ เพื่อประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือและการประสานงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ สังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองสุรินทร์
2. การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในด้านวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ สังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองสุรินทร์
3. การประสานความร่วมมือในด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อส่งนักเรียน นักศึกษา ไปศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกงานต่างประเทศ
4. การจัดกิจกรรมการสร้างอาชีพต่าง ๆ เพื่อให้เกิดธุรกิจร่วมกันและสร้างรายได้ให้เกิดประโยชน์ให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำมาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
 
 
 

Leave a Comment