ขณะนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 36303 และติดตั้งพร้อมใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้คณาจารย์ทุกท่านสามารถใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ

Leave a Comment