วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 14.00 น.
นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณก่อนที่ยังกำหนดการไม่แล้วเสร็จ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหารงานบุคคล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมประคำสวย ชั้น 4
ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์

Leave a Comment