นายภูพิชญ์ ทานะ อาจารย์/ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น วิทยากร ใน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว” วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การทดลองผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านหันทราย และการประเมินศักยภาพเส้นทางการท่องเที่ยว บ้านหันทราย ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ สวนเกษตรฟาร์มทันไชย โดยวิทยาร่วมกับ นางสาวสุมล ดวงสัมฤทธิ์ และนายภูพิชย์ ทานะ ประธานสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รับผิดชอบโครงการโดย นางสาวฐิติมา มีช้าง ครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษา , นางสาวนัทยา ขยอมดอก ครูผู้ช่วย , นางสาวเลิศลักษณ์ ด้วงบาง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

Leave a Comment