ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 (NACP2018) : “วิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ สานสู่ความสำเร็จของสถาบันการศึกษาอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41

 

 

 

Leave a Comment