วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด เป็นประธาน พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ สมัครสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและประกันคุณภาพ/ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา /ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้างาน และคณาจารย์ บุคลากร ร่วมกันจัดทำร่างแผนการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36

Leave a Comment