ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัว
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2566
ลิงก์ประกาศ http://bit.ly/3WPRjZu

ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ผู้ที่ได้ลำดับสำรองให้มาแสดงตนในเวลา 12.00 น. – 13.00 น. เพื่อเตรียมรายงานตัวทดแทนตัวจริงที่สละสิทธิ์ โดยมหาวิทยาลัยจะเรียกรายงานตัวเรียงตามลำดับ เวลา 13.00 น.
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 31 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ค่ารายงานตัว 4,700 บาท / 4,400 บาท (ตามค่าบำรุงการศึกษาของหลักสูตรนั้นๆ)
พิมพ์เอกสารรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ http://new.srru.ac.th
เอกสารรายงานตัวประกอบด้วย
สำเนาใบปพ.1/Transcript 2 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
ผู้ที่ไม่รายงานตัว ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ

ผู้ที่ได้ลำดับสำรองและผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกสามารถยื่นความจำนงเลือกสาขาใหม่ ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านเว็บไซต์ http://new.srru.ac.th

Leave a Comment