ประกาศ ที่ 219/2564 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2564

เรื่อง การขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว. 0204.2/ว 6030 เรื่อง การขยายเวลาการศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งมีมติเห็นชอบในหลักการให้ขยายเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกระดับสำหรับนิสิตนักศึกษาที่มีระยะเวลาศึกษาครบตามที่กำหนดในปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

  1. ระดับปริญญาตรี 4 ปี นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556
  2. ระดับปริญญาตรี 5 ปี นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2554

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ลิงค์เอกสาร

Leave a Comment