ประชาสัมพันธ์ 0695

เรื่อง ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ …) พ.ศ. ….

ด้วยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานานแล้ว จึงสมควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า ได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. ในเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้ได้รับข้อมูลและความคิดเห็นโดยรอบด้านประกอบการแก้ไข พระราชกฤษฎีกาฯ จึงขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ได้ที่ กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล โทร. 0-2127 7000 ต่อ 4957 6223

Leave a Comment