ประชาสัมพันธ์ 1735

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.2

ด้วยศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.2 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 303 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ www.mbs.msu.ac.th/mbs_training หรือติดต่อนายพิษณุ คุณชื่น เบอร์ 08-1661-0475 หรืออีเมล์ phitsanu.k@acc.msu.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment