ประชาสัมพันธ์ 2024

เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติต่อไป ดังเอกสารที่นำเสนอแจ้งนี้ และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.mua.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment