วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดการประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1/2561 จัดประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 36

Leave a Comment