วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เชิญคณาจารย์เข้าร่วมการประชุมการบริหารงานหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีรองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

Leave a Comment