วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 โดยรองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม

Leave a Comment