วันที่ 6 มีนาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2561

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36

Leave a Comment