วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (ก.บ.) ครั้งที่ 12/2560 โดยมีรองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม

Leave a Comment