วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาเกณฑ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จัดประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี สินมาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

Leave a Comment