คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 ซึ่งมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีแต่ละฝ่าย และมีเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ เรื่องร่างหลักสูตร การขอรับทุนอุดหนุนบุคลากร แผนกลยุทธุ์ทางการเงิน แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการจัดตั้งศูนย์ทดสอบวัสดุและบริการวิชาการ

   

   

   

   

   

   

Leave a Comment