รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีฯ ประธานที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับประธานแต่ละสาขาวิชาและคณะกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการยุทธศาสตร์มหาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019

Leave a Comment