วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ประชุมฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งให้นโยบายด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แก่ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

https://photos.google.com/share/AF1QipOJvuLTauNN7heVXWdkOWd2d96l0c0Ny6nMCUPrzPqFrgmw_7hXlIgIEEKW4CF8fg?key=VUhMZWdCWG9lem8wN3p6OXAyZEZRdHotMTRjdnNR

Leave a Comment