วันที่ 8 มีนาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ประชุมเตรียมการรายงานตัวและฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 ในระหวา่งวันที่ 13 – 19 มีนาคม 2560 โดยมีอาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

 

Leave a Comment