วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. คณเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี อาจารย์จิรวัฒน์ รักการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม

Leave a Comment