ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานที่ประชุม พร้อม นายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม และ นางสาวนลินี พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ หัวหน้างานฝึกอบรม พร้อม นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ประจำปี 2565 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร 36

 

Leave a Comment