ประชุมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานที่ประชุมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2107055805999228&id=737733652931457

Leave a Comment