วันที่ 23 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ยุพดี สินมาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานที่ประชุม พร้อมกรรมการตัดสินการประกวด เตรียมความพร้อมการดำเนินงานการประกวดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 36

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ยุพดี สินมาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานที่ประชุม…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2019

Leave a Comment