วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. หลวงพ่อเจ้าอาวาส วัดไทยในสวีเดน เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อประสานความร่วมมือกับคณะเบื้องต้น เตรียมการจัดหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรออนไลน์ ทุกระดับ และการเตรียมการฝึกทักษะให้คนไทยจะไปทำงานสวีเดน ประเทศสวีเดน

 

 

Leave a Comment