วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหารงานบุคคล
ดร.สุชาติ ดุมนิล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการนักศึกษา
ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนาการศึกษาสู่การพัฒนาท้องถิ่น ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ หน่วยงานในพื้นที่ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
โดยมี พล.ต. เอกภาพ สุหร่าย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/ที่ปรึกษา มทบ.25 และ กอ.รมน. จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

Leave a Comment