วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหารงานบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมการจัดทำรายละเอียดหลักสูตรและออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36
ขอขอบพระคุณวิทยากร
ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)

Leave a Comment