วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพัฒนาการบริหารคณะให้มีประสิทธิภาพต่อไป

Leave a Comment