วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้คัดเลือกตำบลในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 3 ตำบล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ คือ
1) ตำบลโคกสะอาด (รศ.บัญชา ชื่นจิต : ผู้รับผิดชอบ)
2) ตำบลตาเบา (อ.จิรวัฒน์ รักการ : ผู้รับผิดชอบ)
3) เทศบาลตำบลกันตวจระมวล (ผศ.ดร.นิศานาถ แก้ววินัด ผู้รับผิดชอบ)
ทั้งนี้ ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ประสานงาน U2T คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และ ในการดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ขึ้นชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของ สป.อว. ร่วมกับ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (มทส.) และ UBI (มทส.)
โดย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ คลีนิคเทคโนโลยี หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator : UBI)
ดร.ดนุช กล่าวว่า กิจกรรมโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG ในวันนี้ กระทรวง อว. ได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการดูแลโครงการ U2T for BCG โดยตรง เข้ามาลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการใน จ.สุรินทร์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สอบถามความต้องการจากผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดการแก้ไขให้ตรงประเด็น เกิดการต่อยอดให้เกิดผู้ประกอบการมืออาชีพของแต่ละตำบล ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานในวันนี้จะทำให้พี่น้องประชาชนชาวสุรินทร์ได้เกิดองค์ความรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งขยายช่องทางการค้าขายให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภครายใหม่มากขึ้น เกิดเป็นรายได้ให้ชุมชนต่อไป
ด้าน ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า โครงการ U2T for BCG เป็นโครงการโดยกระทรวง อว. ที่มุ่งช่วยสร้างรากแก้วให้ประเทศ เกิดความเข้มแข็งผ่านการใช้ทรัพยากร ของมหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนาพื้นที่ชุมชน ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่อไป
ภายในงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG มีการจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการภายใต้โครงการ U2T for BCG ในจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเวทีรับฟังประเด็นความต้องการของผู้ประกอบการ โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่ดูแลโครงการเป็นผู้ตอบข้อซักถาม นอกจากนี้ ดร.ดนุช ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมในโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านทางระบบออนไลน์กับกิจกรรม”U2T Live เปิด Shop” ขยายโอกาส และเปิดช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ให้ผู้ประกอบการ เกิดกลุ่มผู้บริโภครายใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 
 
 
 

Leave a Comment