วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี ผศ.ดร.ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อนำเสนอภาระงาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อให้การบริหารงานคณะฯมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Leave a Comment