วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 36303 เพื่อประโยชน์ในการใช้งานสารบรรณในระบบสารสนเทศ เช่น ประวัติไปราชการ ประวัติการขาด/ลา หนังสือคำสั่ง หนังสือภายใน หนังสือภายนอก

Leave a Comment