วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี เป็นประธานในการประชุมแนวปฏิบัติการเบิกอัตราค่าวัสดุฝึก วัสดุรายวิชา เพื่อสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคมชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment