ผศ.ดร.พรรณราย คำโสภา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประธานในพิธี และ ท่านรองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหรรม , ท่านผอ.กองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา , ท่านอาจารย์เอกราช นาคนวล พร้อมทั้ง นักศึกษาชมรมนักประดิษฐ์ทุกท่าน ที่ได้มาจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มอบกังหันเติมออกซิเจนในน้ำและประกอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านกระบวนการสร้างทักษะคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสริมสร้างทักษะชีวิต

Leave a Comment